Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักพัฒนากลยุทธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หน่วยงานสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์
2. จัดโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บุคลากรสร้างสรรค์ ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าแก่ธุรกิจ
3. จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาระดับประเทศและระดับนานาชาติ และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
4. จัดทำระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา เพื่อการวิเคราะห์ติดตามแนวโน้มการเติบโตและผลกระทบที่เกิดจากนโยบายและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาของประเทศ
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ หรือโครงการต่าง ๆ เสนอต่อหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา
6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัย เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นอย่างดี
4. มีความเข้าใจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการนำการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการต่อยอดธุรกิจ
5. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ การวางแผนธุรกิจ และการสร้างรายได้
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบริการ
7. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

สมัครงานออนไลน์