Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม

หน่วยงานสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ประสานงานและดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม หลักสูตรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ ผ่านการจัดสัมมนาให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ
2. ศึกษาและจัดทำองค์ความรู้ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ และเครื่องมืออื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ การสนับสนุนการพัฒนาวัสดุ และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
3. ดำเนินการรวบรวมเนื้อหาจากการอบรม บรรยาย เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อดิจิทัลออนไลน์
4. ให้การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การออกแบบบริการ ไปใช้ประโยชน์ และเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และขยายโอกาสทางธุรกิจ
5. อำนวยความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแนะนำข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจกับผู้ที่สนใจ
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ หรือโครงการต่าง ๆ เสนอต่อหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา
7. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุตสาหกรรม หรือธุรกิจสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีประสบการณ์ในการติดต่อ ประสานงานกับสื่อทั้งในและต่างประเทศ
4. มีความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์และพัฒนาแบรนด์ขององค์กร
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่เรียนรู้และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และคิดเชิงวิเคราะห์
6. มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

สมัครงานออนไลน์