Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักจัดการความรู้

หน่วยงานสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เป็นผู้เชี่ยวชาญฉพาะด้าน หรือ Subject Matter Expert (SME) ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ กรอบแนวคิด และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลอดจนให้คำปรึกษา จัดเตรียมเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
2. ประสานงานและดำเนินการตามแผนงาน โครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค และชุมชนในการจัดทำข้อมูลวิจัยท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ประสานงานและดำเนินการตามแผนงานการส่งเสริมศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการศึกษาและธุรกิจสร้างสรรค์
4. ประสานงานและให้บริการสื่อความรู้ และเผยแพร่กิจกรรมความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจและเกิดการต่อยอดความรู้ ผ่านการจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ การอบรม การบรรยายให้ความรู้ การจัดสัมมนาประจำปี รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่เครือข่ายสถาบันการศึกษาฯ
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ หรือโครงการต่าง ๆ เสนอต่อหัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา
6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสถาปัตยกรรม นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และการบริหารจัดการโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความรู้ และความสามารถ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และการบริหารโครงการ
4. มีทักษะในการบริหารจัดการ และความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
5. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีการทำงานเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

สมัครงานออนไลน์