Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักบริหารงานบุคคลอาวุโส

หน่วยงานสำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

หน้าที่รับผิดชอบ

1. บริหารจัดการแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การบริหารและประเมินผลงาน การวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจบทบาทหน้าที่ขององค์กร แผนการสืบทอดตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. ดูแลการจัดฝึกอบรมทั้ง In-House และ Public Training แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถในงาน รวมทั้งจัดทำคุณลักษณะและความรู้ความสามารถหรือ Competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
4. ดูแลระบบและบริหารจัดการงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
5. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก
6. จัดทำรายงานแผนและผลการประเมินควบคุมภายใน
7. ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
8. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย
9. ดูแล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาจิตวิทยา สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ/หรืองานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมกันอย่างน้อย 5 ปี
3. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงาน

สมัครงานออนไลน์