Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลอาวุโส

หน่วยงานสำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

หน้าที่รับผิดชอบ

1. บริหารจัดการแผนบริหารมรัพยากรบุคคล เช่นการวางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประดยชน์ต่างๆ การบริหารและประเมินผลงานการวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจบทบาทหน้าที่ขององค์กร แผนการสืบทอดตำแหน่งให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. ดูแลการจัดฝึกอบรมทั้ง In-House และ Public Training แก่เจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลกร เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ เพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถในงาน รวมทั้งจัดทำคุณลักษณะและความรู้ความสามารถหรือ Competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
4. ดูแลระบบและบริหารจัดการงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
5. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก
6. จัดทำรายงานแผนและผลการประเมินควบคุมภายใน
7. ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
8. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย
9. ดูแล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
10. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ/หรืองานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมกันอย่างน้อย 5 ปี
3. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดีและมีความละเอียดรอบคอบ
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี 
5. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

สมัครงานออนไลน์