Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักจัดการความรู้อาวุโส (งานส่งเสริมความสามารถทางธุรกิจ)

หน่วยงานสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ 
2. ศึกษาและจัดทำองค์ความรู้ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ และเครื่องมืออื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ การสนับสนุนการพัฒนาวัสดุ และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเพื่อส่งเสริมการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ ไปใช้ประโยชน์
4. ดำเนินการแผนงาน โครงการ กิจกรรม หลักสูตรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ ผ่านการจัดสัมมนาให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และรวบรวมเนื้อหาจากการอบรม บรรยาย เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อดิจิทัลออนไลน์
5. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร และพนักงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของสำนักงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม/ผลิตภัณฑ์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุตสาหกรรม หรือธุรกิจสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 6 ปี มีความรู้ ความเข้าใจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี  
3. มีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการโครงการธุรกิจ หรือ การวางแผนธุรกิจ และการสร้างรายได้
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
5. มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
7. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
8. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

สมัครงานออนไลน์