Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

หน่วยงานสำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

หน้าที่รับผิดชอบ

1. งานรับ-ส่งเอกสาร ได้แก่ ดำเนินการควบคุมการรับ-ส่งจดหมายและเอกสารประจำวันทั้งภายนอกและภายในสำนักงาน ควบคุมการดูแลการมาปฏิบัติชองพนักงานรับ-ส่งเอกสาร
2. งานด้านจัดพัสดุครุภัณฑ์
3. งานด้านยานพาหนะ ได้แก่ ควบคุมการสั่งจ่ายการใช้รถยนต์ประจำวัน เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจัดทำรายงานการใช้รถและน้ำมันประจำเดือน  ตรวจสอบการใช้รถยนต์ประจำวัน  และควบคุมดูแลการมาปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ
4. งานการใช้ห้องประชุม ได้แก่ ควบคุม ดูแล และให้บริการใช้ห้องประชุม
5. งานบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการอำนวยการความสะดวก และการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
6. งานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน แก่ผู้เข้ามาติดต่อ และผู้ใช้บริการ
7.งานบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร, งานจัดการสำนักงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8. สนับสนุนการบริหารจัดการงานสารบรรณของสำนักงาน รวมทั้งการประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ในการจัดส่งเอกสารประจำวัน
9. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. อายุตั้งแต่ 25-30 ปี
2. จบปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ บริหารทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายนอกได้เป็นอย่างดี
6. มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

สมัครงานออนไลน์