Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบุคคล

หน่วยงานสำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลและรับผิดชอบงานสรรหา คัดเลือก จัดทำเอกสารการสัมภาษณ์งาน เอกสารการขออนุมัติจ้าง สัญญาจ้าง รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่
2. ดูแลสวัสดิการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบุคลากร และจัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายค่ารักษาพยาบาล
3. จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล ฐานข้อมูลบุคลากร และรายงานการเข้า-ออกประจำเดือน
4. รับผิดชอบดูแลข้อมูลการมาปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย ของบุคลากร รวมทั้งการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลขาด ลา มาสายประจำเดือน
5. ประสานงานการจัดฝึกอบรมทั้ง In-hourse และ Public Training แก่บุคลากรภายในสำนักงานให้เป็นไปตามตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6. การรวบรวมข้อมูล ประสานงาน การจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ การทำบัตรสุขภาพ บัตรประกันชีวิตกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. จัดเตรียม รวบรวมและติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ดูแลรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบวินัยของสำนักงาน
9. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารงานบุคคล , ศิลปศาสตร์ ด้านจิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคคล ไม่น้อยกว่า 1-3 ปี (หากมีประสบการณ์งานด้าน HRM /HRD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีทักษะความรู้ และประสบการณ์ด้านการสรรหา ระบบการคัดเลือกสัมภาษณ์ ขั้นตอนการลงประกาศรับสมัครทางสื่อต่างๆ สอดคล้องงานบริหารบุคคล
5. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
6. สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดี และมีความละเอียดรอบคอบ
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อ่าน / เขียนพูดได้ดี
8. มีทักษะด้านงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักงาน Word , Excel , Power Point ในการนำเสนอรูปแบบที่ทันสมัย
9. รักในการให้บริการ สามารถติดต่อประสานงานภายในและภายนอกสำนักงานได้ดี
10. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บริหารจัดการเวลาในการทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สมัครงานออนไลน์