Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักจัดการความรู้อาวุโส (งานพัฒนาระบบบริการจัดการความรู้)

หน่วยงานสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม ผ่านการใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญการสูงในด้านพัฒนาและผลิตเนื้อหาความรู้ ในการดำเนินการและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้กำหนดไว้
2. รับผิดชอบการพัฒนาเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  เพื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายองค์กร ผ่านรูปแบบและช่องทางที่เหมาะสม
3. ดูแลการรวบรวมเนื้อหาข้อมูลและงานวิจัย เพื่อนำมาสังเคราะห์ พัฒนาและจัดทำเนื้อหาเพื่อประกอบการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน รวมทั้งการเผยแพร่เนื้อหาความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
4. ดูแลการศึกษารูปแบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาและนำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน
5. ดูแล แนะนำการบริหารการจัดเก็บฐานข้อมูลเนื้อหานิทรรศการ เพื่อนำใช้ประโยชน์ และอ้างอิง
6. ดูแล แนะนำการรายงานผลการดำเนินงาน  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาเนื้อหาต่อ ผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา อักษรศาสตร์ หรือ การบริหารพิพิธภัณฑ์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดทำเนื้อหาองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง
4. มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
5. มีทักษะในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือด้านโซเชียลมีเดียในระดับดี
7. มีทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก

สมัครงานออนไลน์