Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักจัดการความรู้ (โครงการพิเศษ)

หน่วยงานสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

1. บริหารจัดการโครงการพิเศษ หรือโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน
2. ศึกษาโมเดลธุรกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือยกระดับศักยภาพของการงานบริการต้นแบบ และพัฒนาองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย
3. จัดทำแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หลักสูตรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐและชุมชน เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณะ
4. จัดทำ และบริหารจัดการโครงการพิเศษ หรือ โครงการนำร่อง ประสานงานเชื่อมโยงเครือข่าย กับหน่วยงานรัฐ และเอกชน โดยใช้การคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ และเครื่องมืออื่น เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อต่อยอดธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ค้นคว้า ศึกษาข้อมูลนวัตกรรมจากทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงส่งเสริมการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาทิ การบริการสาธารณะ นวัตกรรมบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินถึงประโยชน์ และความเหมาะสมกับสภาวะธุรกิจและสังคมของประเทศเพื่อนำเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการทดลองเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ และจัดเตรียมองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่
6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ จัดทำเอกสารโครงการ และการรายงานการประชุม เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
7. รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบบริการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เป็นอย่างดี 
4. มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
5. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
6. มีความรู้ความสามารถในการนำเสนองาน/ โครงการ
7. มีทักษะการฟังพูด อ่าน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
8. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

สมัครงานออนไลน์