Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

หน่วยงานสำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

หน้าที่รับผิดชอบ

1.  กำกับ ควบคุม ดูแลงานด้านการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล  การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร งานบริหารทรัพย์สิน งานงานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานสารบรรณ งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ รวมทั้งการจัดระบบและประเมินผลการควบคุมภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรผ่านระบบดิจิทัลหรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สำนักงาน
3. กำกับดูแลการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. วางแผนและสนับสนุนงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการของสำนักงาน
5. มอบหมายงานต่อเจ้าหน้าที่ภายในสำนักอย่างเหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และให้ความสำคัญกับความสำเร็จของงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ  สมรรถนะที่เหมาะสม และติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
6. ร่วมปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของสำนักงาน ทั้งงานที่เป็นความรับผิดชอบหลักตามหน้าที่และงานมอบหมายหรือขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชา ไปปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรตามความจำเป็น
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การเงินบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ ในการบริหารงานภาครัฐ การวางแผนและประเมินผลควบคุมภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกฎหมายและธรรมาภิบาล งานพัสดุ งานการเงินและการบัญชี งานบริหารทรัพยากรบุคคล และงานบริหารงานทั่วไปและอำนวยการเป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถตัดสินใจและบริหารงานเป็นทีมได้
5. มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร
6. มีทักษะในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน

สมัครงานออนไลน์