Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรกายภาพ

หน่วยงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบการตรวจสอบ และรายงานการทำงานรายวัน/ รายอาทิตย์/ รายเดือนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ระบบการเข้า-ออกประตู (Access Control System) และระบบตู้สาขาโทรศัพท์

  • รับแจ้งเหตุอุปกรณ์ระบบเข้าออก/ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชำรุด
  • แก้ไขเบื้องต้นกรณีอุปกรณ์ระบบเข้าออกศูนย์ความรู้สร้างสรรค์ชำรุด และรายงานผลแก่หัวหน้างาน

2. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และสมาชิกของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ในระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่ ระบบเข้าออก ระบบกล้องวงจรปิด

  • ให้บริการออกบัตรเข้า-ออกกับพนักงานของศูนย์
  • ประสานงานรับคูปองจอดรถกับฝ่ายอาคารบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

3. ประสานงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำหรับการประสานงานอำนวยความสะดวกการเข้าออกพื้นที่ศูนย์ฯ และการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ
4. รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยและประสานงานระบบเข้าออกห้องสมุดและระบบประตู RFID 
5. รับผิดชอบการตรวจสอบ และรายงานการทำงานรายวัน/ รายอาทิตย์/ รายเดือนของระบบภาพและเสียง

  • รับแจ้งเหตุอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงชำรุด
  • แก้ไขเบื้องต้นกรณีอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงชำรุด และรายงานผลแก่หัวหน้างาน

6. รับผิดชอบควบคุมงานกิจกรรมประจำวันของศูนย์ฯ ตามแต่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ที่ส่งคำร้องขอใช้งานอุปกรณ์ เพื่อเตรียมงาน

7. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และสมาชิกของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ในระบบภาพและเสียง 
8. ประสานงานเจ้าหน้าที่แม่บ้าน และช่าง สำหรับการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานกิจกรรมต่าง ๆ
9. ปฎิบัติหน้าที่ตามแต่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์การทำงานทางด้านระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Access Control อย่างน้อย 1 ปี 
4. มีทักษะการสื่อสารดี มีความรับผิดชอบ และรักงานบริการ
5. สามารถเข้างานเป็นกะได้
6. มีความรู้ด้านงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน 

สมัครงานออนไลน์