Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมอาวุโส

หน่วยงานสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ 
2. ศึกษาและจัดทำองค์ความรู้ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ และเครื่องมืออื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ การสนับสนุนการพัฒนาวัสดุ และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเพื่อส่งเสริมการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ ไปใช้ประโยชน์
4. ดำเนินการแผนงาน โครงการ กิจกรรม หลักสูตรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ ผ่านการจัดสัมมนาให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และรวบรวมเนื้อหาจากการอบรม บรรยาย เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อดิจิทัลออนไลน์
5. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร และพนักงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของสำนักงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม  หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการด้านการพัฒนานวัตกรรม หรือวัสดุศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3. มีความรู้และศึกษาติดตามงานด้านการพัฒนาวัสดุ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
4. มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
5. มีความสามารถในการบริหารแผนงาน กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด 
6. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
7. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
8. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

สมัครงานออนไลน์