Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาวุโส

หน่วยงานสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนและจัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการงบประมาณด้านดังกล่าวของสำนักงาน
2. ศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา
3. จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาเนื้อหาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. ควบคุมดูแลเครือข่าย และบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และระบบบริหารจัดการความรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งอุปสรรค ปัญหาและ ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ บริหารทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3. มีความรู้ และความสามารถในการบริหารโครงการ 
4. มีทักษะในการบริหารจัดการ และการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
5. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความคิดสร้างสรรค์
7. มีความละเอียด รอบคอบ ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
8. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
9. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้

สมัครงานออนไลน์