Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

หน่วยงานสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบ วางแผนการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ 
2. รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ และเครื่องมืออื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
3. กำกับดูและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเพื่อส่งเสริมการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ ไปใช้ประโยชน์
4. ควบคุมดูและการจัดทำ แผนงาน โครงการ กิจกรรม หลักสูตรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมทั้งการจัดทำโครงการร่วมกับภาครัฐและชุมชน เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณะ
5. วางแผนกำกับ ควบคุม ดูแลการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในบังคับบัญชาและประเมินผลงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
6. ควบคุม ดูแล การบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารเงินงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบดูแล ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการออกแบบ การพัฒนาออกแบบอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
3. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นอย่างดี  
4. มีความเข้าใจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการนำการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการต่อยอดธุรกิจ
5. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ การวางแผนธุรกิจ และการสร้างรายได้
6. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก

สมัครงานออนไลน์