Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่งานกลยุทธ์และแผนงานโครงการ/อาวุโส

หน่วยงานสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. บริหารจัดการโครงการและกิจกรรมที่กระตุ้นบรรยากาศของย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และวางแผนการขยายผลสู่พื้นที่อื่น และประสานเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
3. บริหารจัดการงานเทศกาลด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับสากล เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวในพื้นที่ รวมถึงการติดตามประเมินผลการจัดงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดงานให้มีมาตรฐานและขยายผลออกไปอย่างกว้างขวาง
4. จัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารเงินงบประมาณในโครงการ /กิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบ
5. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งอุปสรรค ปัญหาและ ข้อเสนอแนะในการบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อผู้บังคับบัญชา
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงฐานข้อมูลของสาธารณชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
7. ควบคุม ดูแล แนะนำการจัดระบบงานบริหารกิจกรรมในส่วนของสำนักบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานดังกล่าวมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
8. ร่วมบ่มเพาะ พัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานจริง ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเป็นตัวอย่างจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร 
9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์ และผลงานในการบริหารงานกิจกรรม โครงการ  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
4. มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
5. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้ดี

สมัครงานออนไลน์