Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สำนักงานขอนแก่น)

หน่วยงานสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลงานการเงินและบัญชี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ถูกต้องและตรวจสอบได้
2. วางแผน และบริหารเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
3. ดูแลการรับเงิน และจ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว
4. ดูแลและบันทึกการเบิกจ่ายเงิน การอนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และถูกต้อง ครบถ้วน
5. ดูแลและบันทึกการรับเงินรายได้ จากค่าสมาชิก ค่าบริหารพื้นที่ และอื่น ๆ และนำเงินรายได้เข้าบัญชีประจำวัน รวมทั้งการจัดส่งรายงานผลการรับเงิน ประจำวันและประจำเดือน ให้ส่วนงานการเงินและบัญชี สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร เพื่อการตรวจสอบ
6. รายงานผลการรับเงิน  และการใช้จ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน  พร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อผู้บังคับบัญชา
7. บริหารเงินงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
8. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ในสาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านการเงินบัญชีภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงิน บัญชี และการบริหารเงินงบประมาณเป็นอย่างดี
4. มีความละเอียด รอบคอบ ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
5. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานกันหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
6. มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน และมีใจรักบริการ
7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
 

สมัครงานออนไลน์