Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่สร้างสรรค์ (สำนักงานขอนแก่น)

หน่วยงานสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ควบคุม วางแผน ดูแลการดำเนินงานบริหารพื้นที่สร้างสรรค์
2. ควบคุม ดูแล แนะนำการบริหารจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ การอำนวยความสะดวกบนพื้นที่บริการ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
3. ควบคุม ดูแล แนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ภายในสำนักงานขอนแก่น รวมถึงแผนการใช้ทรัพยากรสำนักงานและการจัดทำแผนมาตรการประหยัดพลังงาน
4. ควบคุม ดูแล แนะนำการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของสำนักงาน อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบน้ำประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ระบบแสง ภาพและเสียง ฯลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
5. ควบคุม ดูแล แนะนำผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานจากหน่วยงานภายนอกในการเช่าพื้นที่ทำกิจกรรม หรือการจัดนิทรรศการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบการเข้าใช้พื้นที่ของสำนักงานขอนแก่น
6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการพื้นที่ และระบบต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความรู้ด้านงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานอาคาร สถานที่เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการบริหารจัดการ และมีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้

สมัครงานออนไลน์