Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานรองผู้จัดการส่วนบริการ TCDC COMMONS MunMun Srinakarin

หน่วยงานสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนการให้บริการและแผนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ให้บริการ

2. แนะนำข้อมูลส่วนบริการ ข้อมูลกิจกรรม และอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการ

3. ดูแลเนื้อหาประชาสัมพันธ์พื้นที่บริการและกิจกรรมในสื่อออนไลน์ ร่วมกับทีม

4. ดูแลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างความมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการ

5. ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. มีประสบการณ์การทำงานหรือวางแผนงานโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี

4. มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร และประสานงาน ทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน

5. มีความรู้ ความสนใจ หรือประสบการณ์ทำงานในแวดวงศิลปะ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีทักษะด้านภาษา สามารถอ่าน เขียน พูด ภาษาไทยและอังกฤษได้ในระดับดี

7. มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8. ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ สามารถทำงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถทำงานเป็นกะได้ (10.00 - 18.00 น. / 11.00 - 19.00 น. / 12.00 - 20.00 น.)

สมัครงานออนไลน์