Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

หน่วยงานสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนิเวศสร้างสรรค์ในภูมิภาคเป้าหมาย ตลอดจนการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน และการตั้งงบประมาณของสำนัก
2. วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลการพัฒนา การให้บริการและการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ ทุนทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยีอันนำไปสู่การเป็นต้นแบบของนิเวศน์สร้างสรรค์
3. วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลแผนการสร้างเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ในส่วนภูมิภาค การบริหารจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ การทำกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศพื้นที่ / เมืองสร้างสรรค์ (Creative District / Creative City)
4. วางแผนและบริหารกิจกรรม/โครงการ เผยแพร่ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เทศกาลการออกแบบในส่วนภูมิภาค เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจและเกิดการต่อยอดความรู้ในส่วนภูมิภาค
5. บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมแก่ประชาชนในท้องที่
6. ออกแบบและวางแผนการส่งเสริมความสามารถทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ
7. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ภายใต้สายบังคับบัญชา และให้คำปรึกษาหรือแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้คำแนะนำ
8. ร่วมปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของสำนักงาน ทั้งงานที่เป็นความรับผิดชอบหลักตามหน้าที่และงานมอบหมาย หรือขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแล ไปปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรตามความจำเป็น
9. วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแล การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
10. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร และพนักงานของสำนักอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ตกลงกับคณะกรรมการบริหาร
11. สื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายขององค์กร และแผนการดำเนินงานระดับภูมิภาคเป้าหมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้เพื่อเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และเกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่องค์กรคาดหวัง
12. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ
2. ประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการ การบริหารและจัดทำแผนงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 12 ปี
3. มีทักษะในการบริหารจัดการเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
4. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี
5. มีความเข้าใจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การนำการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการต่อยอดธุรกิจ
6. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ การวางแผนธุรกิจและการสร้างรายได้
7. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

สมัครงานออนไลน์