Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักตรวจสอบภายในอาวุโส

หน่วยงานหน่วยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์ตำแหน่งงาน (Job Purpose)

บริหารจัดการการดำเนินงานในส่วนงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดเตรียมและตรวจทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำนักงานมีการกำกับดูแลที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงปฏิบัติงานตามระเบียบของสำนักงานและคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Main Accountabilities)

1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Audit Program) ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจำปี และปฏิบัติงานการตรวจสอบตามแผนภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ (Compliance Audit) ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) และตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) เพื่อให้มีการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมในทุกด้าน และดำเนินการตามแผนที่วางไว้

2. บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องในการนำไปสู่การได้รับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง รวมถึงการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้ได้รับการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐาน เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ภายในองค์กร

3. ตรวจสอบ สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละด้าน

4. เสนอรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

5. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานที่รับผิดชอบแก่หน่วยรับตรวจ ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

6. ประสานการทำงานและความร่วมมือด้านการตรวจสอบภายในกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้รวมทั้งสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้

7. ช่วยประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจากภายนอก ผู้สอบบัญชีและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในราบรื่นภายใต้คำแนะนำของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

8. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารจัดการงานประชุม

9. ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน

10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติที่จำเป็น (Required Qualifications)

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการเงินการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน หรือ การวางระบบควบคุมภายในภาครัฐ  หรือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

3. หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือมีประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) หรือประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) อย่างใดอย่างหนึ่งที่เทียบเคียงในระดับเดียวกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นในการทำงาน (Required Knowledge, Skills, and Other Qualifications)

 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี 

คุณสมบัติเชิงพฤติกรรมด้านภาวะผู้นำ (Managerial Competency)

 • Professional (เป็นมืออาชีพ)
 • Change Initiator (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)
 • Visionary and  Strategic Thinker (ผู้กำหนดทิศทาง)
 • Engaging Leader (ผู้นำสร้างสัมพันธ์)
 • Entrepreneur Mindset and Opportunities Seeker (ความเป็นผู้ประกอบการ)

คุณสมบัติเชิงพฤติกรรมประจำกลุ่มงาน (Functional Competency)

 • การตรวจสอบภายใน
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การคิดวิเคราะห์

สมัครงานออนไลน์