Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนิติกรอาวุโส

หน่วยงานสำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์ตำแหน่งงาน (Job Purpose)

บริหารจัดการการดำเนินงานในส่วนงานกฎหมาย การจัดทำนิติกรรม สัญญา การออกระเบียบข้อบังคับ การยื่นขอจดสิทธิบัตร การขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา การแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อพิพาท งานวินัย และคดีความต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปตามขอบเขตของกฏหมาย อำนาจ และหน้าที่ของสำนักงาน รวมถึงปฏิบัติงานตามระเบียบของสำนักงานและคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Main Accountabilities)

1. ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เช่น การร่างนิติกรรมสัญญา การออกระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง ให้เป็นไปตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของสำนักงาน 

2. จัดทำนิติกรรมสัญญากับหน่วยงานภายนอก รวมถึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรและสมาคมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

3. ดูแลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานให้เอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของสำนักงาน กฏหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรของสำนักงาน เช่น การยื่นขอจดสิทธิบัตร การขอรับความคุ้มครองทางกฏหมายแก่ทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แก้ไขปัญหาเชิงกฏหมายที่ได้รับผ่านเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการแก้ปัญหาด้านวินัย ข้อพิพาทตามสัญญาต่างๆ และงานคดี

6. แนะนำความรู้ในด้านกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และการทำนิติกรรมต่างๆ รวมถึงวินิจฉัยข้อปัญทางด้านกฏหมายเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงาน

7. ให้คำแนะนำด้านประมวลจริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร และการรายงานผลเพื่อประเมินคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสขององค์กรต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวบถึงจัดทำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

8. จัดเก็บเอกสาร นิติกรรมสัญญาในฐานข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้ง่าย

9. ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน

10. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย

11. ดูแล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในด้านงานกฏหมาย เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติที่จำเป็น (Required Qualifications)

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ 

2. มีประสบการณ์และผลงานในการทำงานด้านนิติกรรม-สัญญา ร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ รวมทั้งกฎหมายธุรกิจและกฏหมายมหาชน หรืองานที่ปรึกษากฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นในการทำงาน (Required Knowledge, Skills, and Other Qualifications)

1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน รวมถึงกฎหมายระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU), ข้อตกลง , สัญญา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนกับภาครัฐ

3. มีบุคลิกภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้ดี

คุณสมบัติเชิงพฤติกรรมด้านภาวะผู้นำ (Managerial Competency)

  • Professional (เป็นมืออาชีพ)
  • Visionary and  Strategic Thinker (ผู้กำหนดทิศทาง)
  • Engaging Leader (ผู้นำสร้างสัมพันธ์)
  • Entrepreneur Mindset and Opportunities Seeker (ความเป็นผู้ประกอบการ)

คุณสมบัติเชิงพฤติกรรมประจำกลุ่มงาน (Functional Competency)

  • การบริหารนิติกรรม
  • การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
  • การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
  • การคิดวิเคราะห์

สมัครงานออนไลน์