Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านประสานงานโครงการ

หน่วยงานสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

      *** ปฏิบัติงานที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ ***

 1. ออกแบบระบบการจัดทำและรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมโครงการ ภายใต้เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ระบบฐานข้อมูลของสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา
 2. บริหารจัดการข้อมูล เพื่อจัดทำเนื้อหาของโครงการและกิจกรรมของสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา
 3. บริหารจัดการกิจกรรมหรือโครงการที่กระตุ้นบรรยากาศของย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคใต้ เช่น เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ระดับสากล เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์ในพื้นที่สร้างความเคลื่อนไหวของกลุ่มธุรกิจ และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
 4. บริหารจัดการ ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรม หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ รวมถึงวิทยากร ที่ปรีกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญประจำกิจกรรม
 5. ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ในเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
 6. ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติที่ต้องการ

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การออกแบบบริการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเมือง การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. มีทักษะในการประสานงานและสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพที่ดี
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีปฏิภาณไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความละเอียดรอบคอบ
 5. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 6. มีใจรักในงานบริการ สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 7. สามารถบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. มีทักษะด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักงาน Microsoft Word, Excel, Power Point ในการนำเสนองานรูปแบบที่ทันสมัย

 

สมัครงานออนไลน์