Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริการข้อมูล TCDC COMMONS

หน่วยงานสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. แนะนำข้อมูลส่วนบริการ ข้อมูลกิจกรรม และอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการ

2. นำชมส่วนบริการให้กับคณะเยี่ยมชม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

3. ดูแลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างความมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการ

4. ดูแลเนื้อหาประชาสัมพันธ์พื้นที่บริการ ทรัพยากร และกิจกรรมในสื่อออนไลน์ ร่วมกับทีม

5. พัฒนาระบบงานบริการร่วมกับทีมและส่วนงานอื่นภายในองค์กร เพื่อสร้างรูปแบบของงานบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

1. อายุไม่เกิน 30 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีความสามารถในการเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อสาธารณะ

5. มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการคิดกิจกรรมและบริการใหม่ ๆ

6. มีทักษะด้านภาษา สามารถสื่อสาร ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี

7. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8. ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ สามารถทำงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และสามารถทำงานเป็นกะได้ (10.00 - 18.00 น. / 11.00 - 19.00 น. / 12.00 - 20.00 น.)

สมัครงานออนไลน์