Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักจัดการความรู้อาวุโส (ภัณฑารักษ์)

หน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. บริหารจัดการการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดแสดงองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำเนื้อหาเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดทำหนังสือเผยแพร่ การจัดทำเนื้อหาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย

2. ออกแบบ กำหนดแนวทาง ธีม หัวข้อในการนำเสนอเนื้อหาเพื่อประกอบนิทรรศการ การจัดทำเนื้อหานิทรรศการให้น่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

3. บริหารจัดการ ติดต่อประสานงาน และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ สถานทูต ในการนำ นิทรรศการมาจัดแสดง รวมทั้งรับผิดชอบในการคัดเลือกเนื้อหา และวัตถุการจัดแสดง

4. ดูแล แนะนำการศึกษา รูปแบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาและนำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน

5. ดูแล บริหารการจัดเก็บฐานข้อมูลเนื้อหานิทรรศการ เพื่อนำใช้ประโยชน์และอ้างอิงในอนาคต

6. ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน

7. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย

8. ดูแล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในจัดการความรู้อาวุโส (ภัณฑารักษ์) เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดทำเนื้อหา หรือภัณฑารักษ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

 

 

 

สมัครงานออนไลน์