Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบริการข้อมูลนวัตกรรมวัสดุ

หน่วยงานสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

รายละเอียดของงาน

 1. ดูแลความพร้อมของทรัพยากร จัดแสดงแผ่นตัวอย่าง ให้บริการข้อมูลนวัตกรรมวัสดุและบริการในห้อง Material & Design InnovationCenter (MDIC) กับสมาชิก ผู้ใช้บริการและคณะผู้เยี่ยมชม
 2. สรรหาวัสดุไทยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และประสานงานติดต่อผู้ประกอบการเพื่อนำเสนอเข้าฐานข้อมูลวัสดุไทย TCDC Material และ Material ConneXion (MCX) พร้อมติดตามผลและอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน
 3. ช่วยประสานงานและดูแลในการพัฒนาหน้าบ้านและหลังบ้านของฐานข้อมูลวัสดุไทยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมอัพเดทข้อมูลวัสดุและผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบัน
 4. ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของ MCX New York เกี่ยวกับการการจัดส่งตัวอย่างวัสดุไทยไปนำเสนอที่ MCX New York รวมถึงการส่งใบรับรอง Certificate ให้กับผู้ประกอบการไทย 
 5. รับสมัครสมาชิกและลงทะเบียนข้อมูลผู้สมัครประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ miniTCDC และ Corporate member เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของ MCX
 6. วางแผนพัฒนางานทรัพยากรและกิจกรรมในห้อง MDIC ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดสรรทรัพยากรตามหัวข้อต่าง ๆ การจัดแสดงวัสดุ การจัดกิจกรรมเสวนาสำหรับผู้ประกอบการวัสดุ เป็นต้น ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 7. ช่วยพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้นวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยี เทรนด์ต่าง ๆ จากฐานข้อมูลมาเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในพื้นที่และออนไลน์
 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 4. สามารถพูด-ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้
 5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทั้งงานบริการและกิจกรรม     
 6. เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี 
 7. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมได้
 8. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้หรือตามตารางปฏิบัติงานที่ สศส. กำหนด

สมัครงานออนไลน์