Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบริการข้อมูลนวัตกรรมวัสดุ

หน่วยงานสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

รายละเอียดของงาน

 1. ดูแลความพร้อมของทรัพยากร จัดแสดงแผ่นตัวอย่าง ให้บริการข้อมูลนวัตกรรมวัสดุและบริการในห้อง Material & Design Innovation Center (MDIC) กับสมาชิก ผู้ใช้บริการและคณะผู้เยี่ยมชม
 2. สรรหาวัสดุไทยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และประสานงานติดต่อผู้ประกอบการเพื่อนำเสนอเข้าฐานข้อมูลวัสดุไทย TCDC Material และ Material ConneXion (MCX) พร้อมติดตามผล
 3. ช่วยประสานงานและดูแลในการพัฒนาหน้าบ้านและหลังบ้านของฐานข้อมูลด้านวัสดุไทยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของ Material ConneXion New York เกี่ยวกับการแปลข้อมูลรายละเอียดวัสดุที่ได้รับการคัดเลือก และการจัดส่งมาให้บริการที่ห้อง MDIC  
 5. วางแผนพัฒนางานทรัพยากรและการบริการในห้อง MDIC ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดสรรทรัพยากรตามหัวข้อต่าง ๆ การจัดแสดงวัสดุ การจัดกิจกรรมเสวนาสำหรับผู้ประกอบการวัสดุ เป็นต้น
 6. ช่วยพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้นวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยี เทรนด์ต่าง ๆ จากฐานข้อมูลมาเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในพื้นที่และออนไลน์
 7. ช่วยค้นคว้าบทความวัสดุและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ รวมถึงแนะนำข้อมูลวัสดุและย่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 9. ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้ หรือตามตารางปฏิบัติงานที่ สศส. กำหนด

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 27-35 ปี 
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุและเทคโนโลยี สาขาการออกแบบ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถพูด-ฟังและเขียนภาษาอังกฤษได้
 4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทั้งงานบริการและกิจกรรม     
 5. เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี 
 6. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมได้

สมัครงานออนไลน์