Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักจัดการความรู้อาวุโส (งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล CE)

หน่วยงานสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนและจัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการงบประมาณด้านดังกล่าวของสำนักงานฯ
2. ศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา
3. จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาเนื้อหาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรม นวัตกรรม และเทคโนโลยี
4. ควบคุมดูแลเครือข่าย และบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และระบบบริหารจัดการความรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งอุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ บริหารทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้และความสามารถในการบริหารโครงการ
4. มีทักษะในการบริหารจัดการ และการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ของสำนักงานฯ
5. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
7. มีความละเอียด รอบคอบ และถูกต้องในการปฏิบัติงาน
8. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
9. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้

สมัครงานออนไลน์