Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
26 มี.ค. 2557 จ้างดำเนินงานจัดการข้อมูลของ www.tcdc.or.th 102,000.00
26 มี.ค. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 212 ชื่อเรื่อง 212 เล่ม (เชียงใหม่) 245,360.70
26 มี.ค. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 202 ชื่อเรื่อง 202 เล่ม (เชียงใหม่) 212,943.50
18 มี.ค. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 89 ชื่อเรื่อง 141 เล่ม 164,500.00
18 มี.ค. 2557 จ้างจัดทำเนื้อหา เขียน เรียบเรียง และตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา พร้อมแปลเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ 150,000.00
18 มี.ค. 2557 จ้างถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน Service Design จากต่างประเทศ 227,000.00
14 มี.ค. 2557 จ้างจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการลดปัญหาและเพิ่มมูลค่าสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 130,000.00
14 มี.ค. 2557 จ้างจัดงานแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP 400,000.00
14 มี.ค. 2557 จ้างจัดทำ e-exhibition ของนิทรรศการ The Cooperation คู่สร้าง(สรรค์) 200,000.00
13 มี.ค. 2557 ซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 158 ชื่อเรื่อง 248 เล่ม 281,040.00