Summary

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
19 ส.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
22 ก.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
21 มิ.ย. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
27 พ.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาช)
25 เม.ย. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
28 มี.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
4 มี.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
4 มี.ค. 2562 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
17 ธ.ค. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
15 พ.ย. 2561 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)