Open Call: เปิดรับศิลปินเข้าร่วมโครงการ Music Exchange

ถึงเวลาของศิลปินไทย ที่จะได้ไปปล่อยแสงในต่างแดนแบบไม่มีอะไรมาหยุดยั้ง!

Music Exchange โครงการส่งเสริมศิลปินและธุรกิจเทศกาลดนตรีของไทยสู่ตลาดสากล เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ตามแนวคิดริเริ่มในการผลักดันคอนเทนต์ของไทยเพื่อส่งออกสู่เวทีโลก 

โครงการ Music Exchange จะผลักดันศิลปินไทยให้ได้ไปแสดงผลงานในเวทีดนตรีในต่างประเทศ ผ่านการสนับสนุนเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายบางส่วนให้แก่ศิลปินที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อขยายฐานตลาดแฟนเพลงในต่างประเทศ สร้างโอกาสและขยายการส่งออกผลงานของศิลปิน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย 

คำจำกัดความของ “เทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ” ในโครงการนี้ ประกอบด้วย
1) Music Festival งานแสดงดนตรีที่มุ่งเป้าเพื่อการค้าและผู้ชมเป็นหลัก
2) Music Conference / Showcase Festival งานแสดงดนตรีที่มุ่งเป้าด้านโอกาสทางธุรกิจระหว่างค่ายเพลง/ศิลปิน/ผู้จัดเทศกาล 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1) เป็นศิลปินทั้งแบบศิลปินเดี่ยวและแบบวง ไม่จำกัดแนวดนตรี
2) มีผลงานเพลงเป็นของตนเอง
3) มีประสบการณ์และความพร้อมในการแสดงดนตรี
4) มีฐานแฟนเพลง และมีช่องทางการเข้าถึง Streaming Platform และ Social Media Platform
5) มีหลักฐานแสดงการเชิญหรือการตอบรับเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ (Letter/Email) (เงื่อนไขสำคัญในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ)

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่วนที่ 1 Profile ศิลปิน
1. ชื่อศิลปิน 
2. ผลงานและประสบการณ์ของศิลปิน (Profile/Portfolio) 
3. ข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงดนตรี (Technical Rider) 
4. หลักฐานแสดงประสบการณ์ของศิลปินในการแสดงผลงานในเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ (ถ้ามี)
5. หลักฐานการได้รับรางวัลทางดนตรีของศิลปิน (ถ้ามี)
6. ช่องทางการติดต่อของศิลปินหรือของค่ายเพลงที่สังกัด 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถิติผลงานและฐานแฟนเพลง 
7. สถิติการรับฟังผลงานเพลงที่แสดงถึงการรับฟังผลงานและแฟนเพลงของศิลปินในประเทศต่าง ๆ ผ่าน Steaming Platform เช่น Spotify, YouTube Music, Apple Music ฯลฯ
8. สถิติฐานแฟนใน Social Media Platform เช่น Facebook, Instagram, TikTok หรือ Website
(ข้อ 7 และ 8 ให้จัดทำเอกสาร ในรูปแบบ A4 โดยการ Screen Capture หน้าสถิติที่แสดงถึงการรับฟังผลงานและแฟนเพลงของศิลปินในประเทศต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิลปินที่จะเข้าร่วมโครงการฯ)

ส่วนที่ 3 แผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
9. แผนการตลาดของศิลปินในการไปต่างประเทศ
10. แผนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย
(ศิลปินสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอเนื้อหาและวิธีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้ตามความเหมาะสม)

ส่วนที่ 4 หลักฐานตอบรับ/คำเชิญจากเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติของศิลปิน 
11. หลักฐานแสดงการเชิญหรือการตอบรับเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีฯ (Letter/Email) 
12. ข้อมูลเทศกาลระดับนานาชาติที่ผู้สมัครจะเข้าร่วม
13. หนังสือรับรองรายการสนับสนุนจากผู้จัดงานที่แสดงว่าเทศกาลฯ จะสนับสนุนอะไรบ้าง (ถ้ามี)

วิธีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนการเพื่อไปแสดงผลงานในเทศกาลต่าง ๆ โดยโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแบบเหมาจ่ายภายหลังผ่านการคัดเลือก โดยจ่ายล่วงหน้าไม่เกิน 2 เดือน ทั้งนี้ เงื่อนไขการดำเนินงานเป็นไปตามที่ CEA กำหนด 

ค่าใช้จ่ายที่โครงการสนับสนุน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 3 หมวด ดังนี้ 1) หมวดค่าเดินทางระหว่างประเทศ 2) ค่าที่พัก และ 3) ค่าเอกสารเดินทาง

รายละเอียดการสนับสนุน (เหมาจ่าย) ต่อวง/ศิลปิน ดังนี้

เทศกาลดนตรีในอาเซียน วงเงิน 120,000 บาท
เทศกาลดนตรีในเอเชียแปซิฟิก วงเงิน 235,000 บาท
เทศกาลดนตรีในยุโรปและตะวันออกกลาง วงเงิน 400,000 บาท
เทศกาลดนตรีในอเมริกาและแคนาดา วงเงิน 1,500,000 บาท

สิ่งที่ศิลปินต้องส่งมอบหากได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

1) หลักฐานการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น สำเนาหน้า Passport และ VISA (ถ้ามี)
2) รายละเอียดค่าใช้จ่าย และหลักฐานการชำระเงินฉบับจริง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ที่แสดงชื่อของศิลปินที่ไปแสดงผลงาน ตามหมวดค่าใช้จ่ายที่ CEA สนับสนุน 
3) หลักฐานการแสดงผลงาน เช่น ภาพนิ่ง วิดีโอ หรือ Link Live สด งานเทศกาลฯ
4) ทำแบบประเมินผลกิจกรรมและส่งให้กับ CEA หลังจบกิจกรรมการแสดงผลงานใน เทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ เพื่อประเมินผลโครงการ 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดและสมัครได้ทาง
https://form.jotform.com/241412075405446
หมดเขต 31 กรกฎาคมนี้!

ประกาศผลรอบที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
ประกาศผลรอบที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
ประกาศผลรอบที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2567
ทาง Facebook CEA 

ร่วมเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การสร้างปรากฏการณ์ Thai Music Wave เพื่อส่งออกกระแส Thai Music ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่รักในมิวสิกซีนระดับสากลมากกว่าที่เคยไปด้วยกัน!

FAQ ตอบข้อสงสัย โครงการ Music Exchange

Q: จำกัดแนวเพลงของศิลปินหรือเทศกาลหรือไม่ 
A: โครงการไม่จำกัดแนวเพลงของศิลปินหรือแนวเพลงของเทศกาลดนตรี ขอเพียงเป็นเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในต่างประเทศระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

Q: คำจำกัดความของ “เทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ” ที่โครงการ Music Exchange สนับสนุนให้ศิลปินไปขึ้นแสดงในต่างประเทศ คืออะไร 
1) Music Festival งานแสดงดนตรีที่มุ่งเป้าเพื่อการค้าและผู้ชมเป็นหลัก
2) Music Conference/Showcase Festival งานแสดงดนตรีที่มุ่งเป้าด้านโอกาสทางธุรกิจระหว่างค่ายเพลง/ศิลปิน/ผู้จัดเทศกาล

Q: ศิลปินอยู่ระหว่างรอการตอบรับจากเทศกาลดนตรี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการก่อนได้หรือไม่
A: เนื่องจากคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินฯ จะต้องพิจารณาศิลปินควบคู่ไปกับเทศกาลที่จะไป ศิลปินจึงจะต้องมีหนังสือหรืออีเมลเชิญหรือตอบรับเข้าร่วมงานจากผู้จัดเทศกาลดนตรีแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

Q: หากศิลปินส่งเอกสารไม่ครบ จะมีผลต่อการได้รับการสนับสนุนหรือไม่
A: มีผล ศิลปินจำเป็นต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วน เพราะมีผลต่อการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินฯ

Q: ศิลปินที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรีจำนวนหลายรายการ สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้ทั้งหมดหรือไม่
A: ศิลปินสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนได้ แต่จำกัดไม่เกิน 3 เทศกาลดนตรีต่อศิลปิน ซึ่งการสนับสนุนเป็นไปตามความครบถ้วนของเอกสาร และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

Q: เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินฯ มีอะไรบ้าง
A: เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินฯ ประกอบไปด้วย
1. คุณสมบัติของศิลปิน (Profile/Portfolio)
2. ความพร้อมของศิลปินในการไปแสดงผลงานในต่างประเทศ เช่น ทีมงานสนับสนุน และ Technical Rider
3. แผนการตลาดของศิลปิน และแผนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ
4. คุณสมบัติของเทศกาลดนตรี (Festival Profile)

Q: เอกสารสำคัญในการคัดเลือกมีอะไรบ้าง
A: เอกสารสำคัญในการคัดเลือกประกอบไปด้วย
1. หนังสือหรืออีเมลเชิญหรือตอบรับเข้าร่วมงานจากผู้จัดเทศกาลดนตรี 
2. ผลงานและประสบการณ์ของศิลปิน (Profile/Portfolio)
3. ข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงดนตรี (Technical Rider)
4. สถิติการรับฟังผลงานจากแต่ละประเทศผ่าน Steaming Platform และฐานแฟนใน Social Media Platform หรือ Website 
5. แผนการตลาดของศิลปิน
6. แผนการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ

Q: แผนการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย มีรูปแบบหรือแนวทางการจัดทำอย่างไร 
A: ศิลปินสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนอเนื้อหาและวิธีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้ตามความเหมาะสม เช่น 
การให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศเพื่อสร้างความประทับใจที่ดีต่อศิลปิน หรือสถานที่ท่องเที่ยว หรือสินค้าและบริการของไทย
การสวมใส่หรือใช้สินค้าแบรนด์ไทยในการโชว์ตัวกับสาธารณะ 

Q: ศิลปินจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อใด
A: เมื่อศิลปินได้รับหนังสือยืนยันผลการคัดเลือกจาก CEA และทำข้อตกลงกับ CEA เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินสนับสนุนก่อนเดินทางล่วงหน้า 2 เดือน ทั้งนี้เงื่อนไขการดำเนินงานเป็นไปตามที่ CEA กำหนด

Q: ศิลปินที่ไปแสดงผลงานก่อนได้รับการคัดเลือก สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือรับเงินสนับสนุนย้อนหลังได้หรือไม่
A: โครงการไม่ได้สนับสนุนย้อนหลัง ศิลปินจะได้รับการสนับสนุนก็ต่อเมื่อสมัครและได้รับการคัดเลือกก่อนเดินทางไปแสดงผลงานเท่านั้น

ถ้าพร้อมแล้วก็สมัครได้เลยที่
https://form.jotform.com/241412075405446
หมดเขต 31 กรกฎาคมนี้!