Change 2020

โครงการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ชวนผู้ประกอบการที่มีอายุธุรกิจ หรือมีแบรนด์ใหม่ ไม่เกิน 3 ปี ยกระดับ ปรับตัวด้วยแนวคิด Design Thinking ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กับนักออกแบบ และที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพิ่มช่องทางการตลาดและการขายสู่สากล 

กว่า 15 ปีที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC ให้ความรู้และพัฒนาทั้งผู้ประกอบการและนักออกแบบในการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยและบ่มเพาะนักออกแบบที่มีความสามารถเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีผู้ประกอบไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวนไม่น้อยที่มีความพร้อมด้านการผลิต แต่ยังต้องการความช่วยเหลือด้านการออกแบบเพื่อต่อยอดธุรกิจไปให้ไกลยิ่งขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายผลของแนวคิดในการนำความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีความพร้อมด้านการผลิต ต้องการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล รับการส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
 

Project Update

30.06.2020

ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ประกอบการและนักออกแบบ จำนวน 44 ราย ส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Product Design) 22 ผลงาน และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Brand & Packaging Development) 22 ผลงาน

ข้อมูลของผู้ประกอบการและนักออกแบบ connect.cea.or.th

01.06.2020

กิจกรรมการลงมือการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์

กิจกรรมการลงมือการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ โดยมีการทำงานร่วมกับนักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการทำงานของผู้ประกอบการ โดยได้เลือกการลงพื้นที่ จ. จันทบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563

06.02.2020

กิจกรรมจับคู่นักออกแบบ Matching ในงาน BKKDW2020

กิจกรรมจับคู่นักออกแบบ Matching จัดขึ้นภายในงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ BKKDW2020 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Function Room ชั้น 4 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ

06.02.2020

กิจกรรม Designer Meeting & Coaching

การแนะนำแนวทางการทำงานจาก Design Director ให้กับ Designer รุ่นน้องเพื่อติดอาวุธในการทำงานจรืงกับผู้ประกอบการไทยต่อไป จัดขึ้นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Meeting Room 1 ชั้น 3 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ

30.01.2020

การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ [Pitch Day]

ผู้ประกอบการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 29-30 มกราคม 2563 ณ Meeting Room ชั้น 3 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ
 

14.01.2020

Change 2020 - Open House

กิจกรรมที่จะทำให้เข้าใจตัวโครงการมากขึ้น ผ่านผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเป็นวิทยากรด้านการทำธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมกับทีมผู้จัดกิจกรรม ที่จะมาให้คำปรึกษากับท่านภายในงาน

กิจกรรมชี้แจงรายละเอียด โครงการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล Change 2020 วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ Auditorium ชั้น 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ
-    บรรยายหัวข้อ Business of Tomorrow โดย คุณภรณี วัฒนโชติ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ฟินแก๊ส จำกัด
-    บรรยายหัวข้อ Creativity of Tomorrow โดย คุณนนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์ เลขาธิการสมาคมการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ไทย และ Executive Creative Director บริษัท  STRONG DESIGN บริษัทในเครือ Prompt Design
-    บรรยายหัวข้อ ติดปีกผู้ประกอบการด้วยเงินกู้อัตราพิเศษจาก SME D Bank

ชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่

ช่วงที่ 1 : https://www.facebook.com/changebycea/videos/1041781079539467

ช่วงที่ 2 : https://www.facebook.com/changebycea/videos/578918542841409