EEC Mango Project

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์ 
รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา

มะม่วงนับเป็นผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการปลูกมะม่วงในฉะเชิงเทราเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และเป็นที่ต้องการของตลาด มะม่วงฉะเชิงเทรามีเอกลักษณ์และมีความสมบูรณ์ ผิวเหลืองเนียนสวยโดดเด่น รสชาติหอมหวาน เนื้อนุ่ม ไม่มีโรคแมลงมารบกวน นอกจากนี้ฉะเชิงเทรายังมีระบบการจัดสวนที่ดี โดยได้รับการรับรองการจัดสวนตามระบบ GAP สภาพดินเป็นดินเหนียวปนตะกอนที่มีความเค็มเล็กน้อย มีธาตุอาหารสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกมะม่วง 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของมะม่วงฉะเชิงเทรา จึงได้ดำเนินโครงการ “EEC Mango Project โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสร้างสรรค์ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา” เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการดําเนินงานภายใต้ภารกิจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ (Creative People) การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business) และการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Place) เปลี่ยนมะม่วงฉะเชิงเทรา เพิ่มมูลค่าเพิ่มมะม่วงไทย ด้วยการบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ระบบนิเวศมะม่วง ผลักดันสินค้าเกษตรสู่สินค้าพาณิชย์สร้างสรรค์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการดำเนินโครงการระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2565 

รูปแบบกิจกรรมของโครงการ

โครงการ EEC Mango Project มีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมเสวนา อบรม (Mango Project Open House) กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ (Mango Project Consulting) กิจกรรมการอบรมด้านธุรกิจและแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Mango Project Workshop) ตลอดจนกิจกรรมคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย (Mango Project Pitching) ผ่านทางออนไลน์ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในดำเนินงานโครงการริเริ่มต้นแบบในลำดับต่อไป 

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มะม่วงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ มีจำนวน 3 ราย ได้แก่ 

1. บริษัท โกลบอล พาร์ทเนอร์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
โดย คุณสุรวิชญ์ ทิพยารมณ์ เป็นผู้ดูแลกิจการ 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สดในต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และยังมีธุรกิจมะม่วงน้ำดอกไม้ท๊อปปิ้งที่จัดจำหน่ายในประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และมะม่วงน้ำดอกไม้พร้อมปั่น โดยมะม่วงน้ำดอกไม้พร้อมปั่นจัดจำหน่ายในแมคโคร และแบบปั่นใน Bellinee’s ร้านกาแฟคัดสรรในเครือ CPAll และร้านบาวคาเฟ่ใน CJ Express 

2. บริษัท มูร่าห์ แดรี่ จำกัด
โดย คุณชาริณี ชัยยศลาภ เป็นผู้ดูแลกิจการ 

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจฟาร์มนมพันธุ์มูร่าห์แห่งแรกของประเทศไทย โดยมูร่าห์ฟาร์มเป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Farm) ต้นแบบ ที่สนับสนุนการเลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์ให้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย และผลิตน้ำนมที่ได้คุณภาพสูงสุด ตามมาตรฐานคุณสมบัติของนมอินทรีย์สากล (Organic Milk) นอกจากนี้ยังมีธุรกิจต่อยอดในเชิงท่องเที่ยวฟาร์มในชื่อ “มินิมูร่าห์ฟาร์ม” และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมมูร่าห์หลากหลายประเภท เช่น นมสด โยเกิร์ต เนยกระเทียม ปังเนยกรอบ ชีสมอสซาเรลลา ชีสริคอสต้า น้ำมันกีห์ สบู่ ลิปบาล์ม ฯลฯ 

3. บริษัท หวานระริน จำกัด
โดย คุณภาวริน น้อยใจบุญ เป็นผู้ดูแลกิจการ

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขนมหวานที่เป็นขนมไทยเป็นหลัก คือ “กระยาสารท” ภายใต้ชื่อว่า “ริน” นอกจากนี้ยังจำหน่ายขนมไทยอีกกว่า 20 ชนิด เช่น ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน วุ้นกะทิ วุ้นหวาน ขนมดอกลำดวน ฯลฯ ปัจจุบันมี 2 สาขา คือร้านริน สำนักงานใหญ่ บนถนนสิริโสธร (ทางหลวง 314) และร้านริน สาขาโสธร (ใกล้วัดโสธร)

ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศโครงการ

นอกจากผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 3 ราย โครงการนี้ยังส่งผลดีต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศเศรษฐกิจมะม่วงฉะเชิงเทราเช่นกัน ได้แก่ 

1. สวนมะม่วงเนรัญชลา 
ปลูกและจัดจำหน่ายผลมะม่วงสด และผลมะม่วงสดเพื่อนำไปแปรรูปเป็นมะม่วงกวน

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้อำเภอบางคล้า 
ผลิตและจัดจำหน่ายมะม่วงกวนภายใต้แบรนด์เนรัญชลา

3. กลุ่มชาวสวนเครือข่ายของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มมะม่วงกวน 
ปลูกและจัดส่งมะม่วงให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มมะม่วงกวน

4. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มมะม่วงกวน 
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง เช่น มะม่วงเพียวเร่ (น้ำดอกไม้ พิมเสน และอื่น ๆ) ซอสปรุงรสผสมมะม่วงในชื่อแบรนด์ ซอสทัย ฯลฯ 

5. สวนมะม่วงแก้ววงษ์นุกูล 
สวนที่เพาะปลูก ผลิต และจัดจำหน่ายมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

5 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสร้างสรรค์ใหม่จากมะม่วงฉะเชิงเทรา

ผู้ประกอบการทั้ง 3 รายที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ได้รับคำปรึกษาและการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบธุรกิจ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งยังทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบบูรณาการ จนนำไปสู่ผลลัพธ์ 5 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสร้างสรรค์ใหม่จากมะม่วงฉะเชิงเทราที่น่าสนใจ ดังนี้

1. 8Riew Mango Tart ชีสทาร์ตไส้มะม่วงแปดริ้ว
จากบริษัท โกลบอล พาร์ทเนอร์ อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

ขนมชีสทาร์ตที่หอมกลิ่นของชีส สอดไส้มะม่วงหลากหลายชนิดจากสวนมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีรูปแบบการขายเป็นร้าน Pop-Up Store เหมาะเป็นของฝากประจำจังหวัดชิ้นใหม่จากฉะเชิงเทรา

2. Sti Mango Cider เครื่องดื่มไซเดอร์มะม่วงพร้อมดื่ม
จากบริษัท โกลบอล พาร์ทเนอร์ อินเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด

เครื่องดื่มไซเดอร์จากส่วนต่าง ๆ ของมะม่วงที่ผ่านการหมักจนเป็นน้ำส้มสายชู และนำมาทำเป็นเครื่องดื่มไซเดอร์เพื่อให้สะดวกต่อการดื่ม โดย 1 ขวด (ขนาด 100 มล.) มีน้ำส้มสายชู 1 ช้อนชา และยังใช้สารให้ความหวานที่มีค่าดัชนีไกลซิมิกต่ำ (Glycemic Index: GI) จึงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

3. Whey Jelly เวย์เจลลี่รสมะม่วง
จาก บริษัท มูร่าห์ แดรี่ จำกัด

เจลลี่แบบซองพร้อมรับประทานที่มีสารอาหารหลากหลายชนิดสำหรับบำรุงผิวโดยตรง ทั้งคอลลาเจน วิตามินซี และซิงค์ เป็นตัวช่วยบำรุงผิวที่พกพาสะดวก ทั้งยังมีส่วนผสมจากเวย์นมมูร่าห์และมะม่วง สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นมูร่าห์ แดรี่ และฉะเชิงเทราอย่างชัดเจน

4. Stressfree Gummy Mango Flavour เจลลี่รสมะม่วง 
จากบริษัท มูร่าห์ แดรี่ จำกัด

ขนมเจลลี่เคี้ยวหนึบที่มีส่วนผสมจากเวย์นมมูร่าห์และมะม่วง มีรสชาติแปลกใหม่ เหมาะสำหรับให้เด็ก ๆ ที่มาเที่ยวและทำกิจกรรมในมินิมูร่าห์ฟาร์มได้รับประทานระหว่างทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการเสริมไฟเบอร์ในเจลลี่ ทำให้เป็นขนมที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์

5. Thai Granola with Dried Mango กราโนล่าข้าวตังซอสมะม่วง
จากบริษัท หวานระริน จำกัด

กราโนล่าจากข้าวหลากหลายชนิดของไทย เช่น ข้าวตัง ข้าวเม่า ข้าวตอก ผสมกับงาดำ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และเนื้อมะม่วงอบแห้ง เหมาะเป็นขนมทานเล่นที่ทานง่ายและอิ่มท้อง นอกจากนี้ยังมีซอสมะม่วงที่สามารถเทและคลุกเพื่อมอบรสชาติที่หอมหวานจากมะม่วง หรือหากเติมนมลงไป ก็จะกลายเป็นนมรสมะม่วงที่ทานพร้อมกับกราโนล่าข้าว เหมาะเป็นอาหารเช้าในมื้อที่เร่งรีบ แต่จัดเตรียมง่ายและรับประทานได้สะดวก 

 

Project Update

01.08.2022

“โครงการริเริ่มต้นแบบ” ในช่องทางการตลาดต่าง ๆ

สนับสนุนและส่งเสริม “โครงการริเริ่มต้นแบบ” ในช่องทางการตลาด รวมทั้งการจัดแสดงสินค้า (Trade Show/Exhibition) ในงานต่าง ๆ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบการ และ "โครงการริเริ่มต้นแบบ" ในระยะ 12 เดือนหลังสิ้นสุดเดือนกันยายนที่ผ่านมา 

01.06.2022

การถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ผู้ประกอบการทุกรายผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งหมด ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นฉะเชิงเทราที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ