Announcement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) เพิ่มเติม
27 ธ.ค. 2556 ซื้อหนังสือ Trend Book 2015 405,000.00
27 ธ.ค. 2556 จัดซื้อเครื่องฉายภาพจอโปรเจคเตอร์สำหรับ ศสบ. เชียงใหม่ 500,000.00
26 ธ.ค. 2556 จ้างลงรายการบรรณานุกรมในส่วนรายการสารบัญ [MARC Tag 505] 125,000.00
20 ธ.ค. 2556 จ้างรื้อถอน-ติดตั้งนิทรรศการหมุนเวียนขนาดเล็ก 193,000.00
20 ธ.ค. 2556 จ้างจัดทำระบบเว็บไซต์สำหรับการให้บริการพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 200,000.00
20 ธ.ค. 2556 จ้างจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการลงทะเบียน และฟอร์มการรับสมัครงาน 120,190.00
19 ธ.ค. 2556 ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล Global Market Infromation Database (GMID) 1,385,670.00
19 ธ.ค. 2556 จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล WGSN, GMID, STASH 166,278.00
19 ธ.ค. 2556 บอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสารและนิตยสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 22 ชื่อเรื่อง 166,032.90
19 ธ.ค. 2556 จัดซื้อหนังสือสำหรับโครงการพัฒนาทรัพยากรสาารสนเทศด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 250,100.00