DATA & Statistics

มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาของประเทศไทย

มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาของประเทศไทย ปี 2560 (หน่วย: ล้านบาท)

ในปี 2560 15 กลุ่มอุตสาหกรรม (รวมภาคบริการ) คือ อุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรม การออกแบบ ทัศนศิลป์ การพิมพ์ สถาปัตยกรรม แฟชั่น ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การกระจายเสียง การโฆษณา ซอฟท์แวร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง อาหารไทย แพทย์แผนไทย และการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 1.4 ล้านล้านบาท โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาแล้วพบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีมูลค่ารวม 0.36 ล้านล้านบาท อุตสาหกรรมอาหารไทยมีมูลค่ารวม 0.27 ล้านล้านบาท อุตสาหกรรมการโฆษณามีมูลค่า 0.2 ล้านล้านบาท อุตสาหกรรมแฟชั่นมีมูลค่า 1.8 ล้านล้านบาท และอุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมมีมูลค่ารวม 0.09 ล้านล้านบาท โดยเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็น 5 อันดับแรก

 

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562). รายงานประมวลผลมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จำแนกตามการผลิต และข้อมูลจำนวนแรงงานที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจ จำนวนแรงงานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และออกแบบวิธีการและการคัดเลือกข้อมูลเพื่อใช้วัดผลตามตัวชี้วัด ด้านผลลัพธ์สร้างสรรค์ (Creative Output). สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)