DATA & Statistics

มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาของประเทศไทย

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2561 (หน่วย: พันล้านบาท)

ปี 2561 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 15 กลุ่มอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 1,461 พันล้านบาท โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด 5 อันดับแรก พบว่า อันดับที่ 1 ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 28.04 มูลค่ารวม 409 พันล้านบาท อันดับที่ 2 คือ อุตสาหกรรมอาหารไทย มีสัดส่วนร้อยละ 18.29 มูลค่ารวม 267 พันล้านบาท อันดับที่ 3 คือ อุตสาหกรรมการโฆษณา มีสัดส่วนร้อยละ 14.28 มูลค่ารวม 208 พันล้านบาท อันดับที่ 4 คือ อุตสาหกรรมแฟชั่น มีสัดส่วนร้อยละ 12.99 มูลค่ารวม 189 พันล้านบาท และอันดับที่ 5 อุตสาหกรรมการออกแบบ มีสัดส่วนร้อยละ 8.6 มูลค่ารวม 125 พันล้านบาท

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ล้านบาท)
งานฝีมือและหัตถกรรม 76,000
ดนตรี 1,478
ศิลปะการแสดง 19,465
ทัศนศิลป์ 23,091
ภาพยนตร์ 2,421
แพร่ภาพและกระจายเสียง 32,838
การพิมพ์ 14,576
ซอฟท์แวร์ 39,990
โฆษณา 208,803
ออกแบบ 125,783
บริการด้านสถาปัตยกรรม 11,180
แฟชั่น 189,934
อาหารไทย 267,432
แพทย์แผนไทย 38,906
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 409,891
รวม 1,461,788

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562). รายงานประมวลผลมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จำแนกตามการผลิต และข้อมูลจำนวนแรงงานที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจ จำนวนแรงงานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และออกแบบวิธีการและการคัดเลือกข้อมูลเพื่อใช้วัดผลตามตัวชี้วัด ด้านผลลัพธ์สร้างสรรค์ (Creative Output). สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)