Research & Report

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (มกราคม – มิถุนายน 2563)


เมื่อ “ความคิดสร้างสรรค์” กลายเป็นต้นกำเนิดของความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก ความคิดสร้างสรรค์ จึงได้รับการเปรียบเทียบสมรรถนะผ่านเครื่องมือต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่การเปรียบเทียบระหว่างบุคคล ระหว่างองค์กร ไปจนถึงระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ในมิติทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั่น ศาสตราจารย์ริชาร์ด ฟลอริดา ได้ริเริ่มแนวคิดและจัดทำ “ดัชนีชี้วัดด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Index)” ขึ้น ในปี 2002 ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายสถาบันและหน่วยงานที่ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาต่อยอดจัดทำดัชนีที่สะท้อนขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในมุมต่าง ๆ ทั้งทางด้านทักษะความสามารถของผู้คน ผลงานเชิงสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม รวมถึงด้านพื้นที่หรือระบบนิเวศด้วย

CEA OUTLOOK ฉบับนี้ ได้รวบรวมดัชนีที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์จากแหล่งต่าง ๆ เช่น Global Creativity Index โดย Martin Prosperity Institute และ Hong Kong Creativity Index โดย University of Hong Kong เป็นต้น และนำเสนอให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ องค์ประกอบที่สำคัญ แนวทางการประเมินหรือวิเคราะห์ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาดัชนีวัดด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์สามารถจับต้องและวัดผลได้ ประเทศไทยจำเป็นต้องค้นหาและรวบรวมสถิติพื้นฐาน เพื่อสร้างดัชนีที่เปรียบเทียบสมรรถนะของประเทศไทยกับระดับสากล ซึ่งจะช่วยได้เห็นทิศทางการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ทำให้ได้เห็นตัวเราในวันนี้ และวันข้างหน้าได้อย่างมีความหวัง

ดาวน์โหลดวารสาร CEA OUTLOOK

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (มกราคม – มิถุนายน 2563) / Thai

CEA OUTLOOK Creative Economy Prospects (January – June 2020) / English