Research & Report

Thailand's Creative Industries Foresight Report Vol.2 (Full Report)

บริบทโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ความไม่แน่นอนของสิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การได้รับรู้ถึงคำเตือนและข้อแนะนำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือจึงนับเป็นเรื่องสำคัญ “การมองอนาคต” (Foresight) เป็นการอธิบาย วิเคราะห์ และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสขบคิดถึงกระแสการเปลี่ยนแปลง มองปัญหาอย่างรอบด้านและเป็นระบบยิ่งขึ้น

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เล็งเห็นถึงความสําคัญของ “การมองอนาคต” สําหรับกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย ให้เกิดการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีส่วนส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยได้ จึงได้จัดทำ Thailand's Creative Industries Foresight Vol.2 Full Report (334 หน้า) หรือ รายงานแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และผู้สนใจทั่วไป โดยนำเสนอแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย (Future of the Creative Industries) ในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้า คือระหว่างปี พ.ศ. 2566-2575 (ค.ศ. 2023-2032) และได้นำเสนอทิศทางของภาพอนาคตที่ประกอบไปด้วย 4 ภาพ ได้แก่ 

1. Cultural Value Added 

การเปิดกว้างของโลกทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึง Social Democratization ทั้งในโลกความจริงและโลกเสมือน จนเกิดเป็นสังคมและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มมากขึ้น  

2. Sustainability Rebalanced 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เข้ามามีบทบาทในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมากขึ้น เกิดการนำ Soft Power และประเด็นด้านความยั่งยืนไปผนวกรวมกัน จนสร้างมาตรฐานกลางด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล 

3. Technological Blending for Every Scale 

การผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ทั้งในโลกความจริงและโลกเสมือนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ส่งผลให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น 

4. Prosperity Downturn

การใช้ Soft Power เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม จนเกิดเป็นช่องทางในการดำเนินธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย 

นอกจากนี้ รายงานยังนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไป CEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลจากรายงานฉบับนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมองเห็นภาพอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลเชื่อมโยงไปสู่ตนเองได้ต่อไปในอนาคต 

ดาวน์โหลด PDF

เกี่ยวกับ Thailand's Creative Industries Foresight Report Vol.1