Creative Industries Report

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2563: ดนตรี


“...อุตสาหกรรมดนตรีของไทย มีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็น 1,478 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.1 ของมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งหมด (ข้อมูลปี 2561) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) พบว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมดนตรี มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง 15 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์…”


รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี 2563 สาขาดนตรี

ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร | Presentation โครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา: ดนตรี | รายงานฉบับเต็ม

จำนวนหน้า: 249 หน้า 

วัตถุประสงค์การจัดทำ: มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีเพื่อการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอย่างมีเป้าหมาย

เนื้อหาสำคัญ: ข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมดนตรี ทั้งระดับประเทศและระดับสากล โดยการศึกษาเอกสารวิชาการ และการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในระบบนิเวศอุตสาหกรรมดนตรีของไทย 

กรณีศึกษา: กรณีศึกษาและบทเรียนความสำเร็จจากประเทศเกาหลีใต้และแคนาดา ซึ่งนำมาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสที่สำคัญเร่งด่วนในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องตามกรอบนโยบาย

สาระสำคัญอื่น ๆ: การนำเสนอมาตรการส่งเสริมที่มีอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ โดยสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีของไทยในระยะต่าง ๆ ต่อไป

 

เกี่ยวกับรายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

รายงานการศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขา