Procurement

ตัวกรอง

คำค้นหา

วันที่ประกาศ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน เพิ่มเติม
27 ต.ค. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
10 ต.ค. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
13 ก.ย. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
29 ส.ค. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
8 มี.ค. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
20 ต.ค. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
6 ก.ย. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
11 ส.ค. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
18 ก.พ. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
9 ก.พ. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)