News Update

02.04.2567

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ พ.ศ. .... (พ.ร.บ. THACCA) วันนี้ - 30 เมษายน 2567

ด้วย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 และมีมติเห็นชอบให้จัดทำพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ พ.ศ. .... (พ.ร.บ. THACCA) เป็นหนึ่งในแผนงานเร่งด่วน เพื่อเป็นกฎหมายที่กำหนดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

อ่านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ พ.ศ. .... (พ.ร.บ. THACCA)
Click

ท่านสามารถพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ พ.ศ. .... (พ.ร.บ. THACCA) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่าน โดยใช้แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal) ได้ทาง
https://law.go.th

หรือ QR Code ด้านล่างนี้ 

ท่านสามารถพิจารณาให้ความเห็นได้ระหว่างวันนี้ - 30 เมษายน 2567

Posted in news on เม.ย. 02, 2024