News Update

19.03.2567

CEA เปิดรับสมัครร้านกาแฟ ณ TCDC กรุงเทพฯ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์หรือร้านกาแฟ มาจำหน่ายกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่น ๆ รวมถึงบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกาแฟเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้สนใจ ณ TCDC กรุงเทพฯ บริเวณ Creative Space ชั้น 5 

รายละเอียดการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมดำเนินงานบริการพื้นที่สร้างสรรค์หรือร้านกาแฟมีดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมจะต้องสนับสนุนเงินค่าร่วมดำเนินงานไม่น้อยกว่าเดือนละ 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค ตามความเป็นจริง โดยนับจากวันแรกที่เปิดให้บริการ
2. ระยะเวลาร่วมดำเนินงาน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาร่วมดำเนินการ
3. ผู้เข้าร่วมต้องเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟเท่านั้น พร้อมแจงรายละเอียด ประเภท และราคาของสินค้า ในวันคัดเลือก
4. หลังจากได้รับการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมต้องเสนอแบบร่างของการตกแต่งร้านแก่สำนักงานฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างน้อย 1 เดือนก่อนเปิดให้บริการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมต้องปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ด้วยงบประมาณลงทุนของตนเอง ภายใต้เงื่อนไขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้อาคาร เช่น ห้ามเจาะผนังอาคาร ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ฯลฯ 
5. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะร่วมลงนามกับสำนักงานฯ ในสัญญาร่วมดำเนินงานที่จะจัดทำขึ้นภายหลัง โดยจะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย
6. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องวางเงินค่ารับประกันความเสียหาย 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ในวันนัดลงนามในสัญญาร่วมดำเนินการ
7. ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสำนักงานฯ ทั้งที่มีอยู่เดิม และที่จะออกต่อไปในอนาคตอย่างเคร่งครัด
8. การพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สำนักงานฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ดำเนินงานจากเกณฑ์ดังนี้

1. ความน่าสนใจของแผนการดำเนินกิจกรรมที่จะร่วมจัด (40 คะแนน)
2. คุณภาพและรสชาติของสินค้า (30 คะแนน)
3. รายละเอียด ประเภท และราคาของสินค้า (20 คะแนน)
4. แบบร่างการตกแต่งร้าน (10 คะแนน)
รวม 100 คะแนน 

หมดเขตรับสมัคร
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งรายละเอียดได้ที่
อีเมล nawarat@cea.or.th 
หรือ โทร. 02-105-7400 ต่อ 220 หรือ 09-5496-9394 

Posted in news on มี.ค. 19, 2024