News Update

30.04.2567

OPEN CALL for Design Competition! เปิดรับสมัครสถาปนิกและนักออกแบบที่สนใจรับข้อมูล Design Brief เพื่อร่วมส่งผลงานประกวดแบบ TCDC ส่วนภูมิภาคแห่งใหม่ 10 สาขา

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย จึงได้ริเริ่ม “โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาค 10 สาขา” ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ในรอบ 20 ปีของการจัดตั้ง TCDC ที่เปิดให้บริการแก่สาธารณชนมาตั้งแต่ปี 2548 โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมบนรากฐานการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบและผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ การพัฒนาสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมต่อการก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

CEA จึงร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) เปิดรับสมัครสถาปนิกและนักออกแบบที่สนใจรับข้อมูล Design Brief เพื่อเข้าร่วมการประกวดออกแบบปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือกจากผู้สมัครที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐทั่วประเทศ สำหรับจัดตั้ง TCDC ส่วนภูมิภาคแห่งใหม่ 10 สาขา โดย CEA และ ASA เฟ้นหาและคัดสรร 10 ทีมนักออกแบบ ที่จะเป็นผู้สรรค์สร้างและออกแบบปรับปรุงพื้นที่ 10 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของเมือง แหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น รวมถึงแหล่งรวมองค์ความรู้ในการพัฒนาและต่อยอดสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น สู่การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดพื้นที่จัดตั้ง TCDC ส่วนภูมิภาค 10 สาขา

1. ขนาดพื้นที่แต่ละสาขา ประมาณ 200 - 300 ตารางเมตร โดยเป็นการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ไม่ได้ก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่
2. งบประมาณค่าก่อสร้าง 35,000 บาท/ตารางเมตร
3. ค่าวิชาชีพออกแบบคิดเป็น 4.5% ของค่าก่อสร้างโครงการ (ตามระเบียบกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562)
4. สัดส่วนพื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย

  • 50% Co-Creation พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับจัดกิจกรรม นิทรรศการ และการทำงานร่วมกันในลักษณะ Co-Working Space 
  • 33% Creative Lab ซึ่งแตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ ความสนใจ และทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแต่ละพื้นที่ 
  • 10% Collection พื้นที่รวบรวมทรัพยากร ฐานข้อมูล และองค์ความรู้ทุกประเภท
  • 7% Back Office พื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในแต่ละสาขา จำนวน 5 อัตรา 

5. กรอบแนวคิดในการออกแบบ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนง่าย ไม่เป็นภาระต่อหน่วยงานท้องถิ่น ดูแลรักษาง่าย ประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานสะอาด 

คุณสมบัติผู้ที่สามารถประกวดแบบได้

1. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
2. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
3. มีผลงานการออกแบบที่สร้างแล้วเสร็จในระยะเวลา 5 ปี มูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท จำนวน 2 ผลงาน
4. นักออกแบบสามารถเลือกออกแบบในพื้นที่ในภูมิภาคใดก็ได้ แต่สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 จังหวัด 
5. ครอบคลุมการจัดจ้างทั้งสถาปนิก กราฟิกดีไซเนอร์ วิศวกรไฟฟ้า และสุขาภิบาล (ถ้ามี) ซึ่งรวมการการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ภายในพื้นที่ทั้งหมด

* บุคคลธรรมดาสามารถลงทะเบียนรับ Design Brief ได้เช่นกัน โดยอาจรวมทีมและส่งผลงานในนามนิติบุคคล

กำหนดการประกวดแบบ

1. การชี้แจงแบบ: 7 มิถุนายน 2567

ผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวดแบบที่ได้ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จะต้องเข้ารับฟังการชี้แจงแบบ เพื่อรับทราบรายละเอียดพื้นที่ 10 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ หรือรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อรับเอกสารรายละเอียดการชี้แจงการประกวดแบบ พร้อมการลงทะเบียนสมัครส่งผลงาน

2. รอบคัดเลือก: 30 มิถุนายน 2567

ผู้สนใจส่งผลงานแนวความคิดและแบบร่างขั้นต้น (Conceptual Design & Preliminary Design) ตามพื้นที่ที่เลือกออกแบบปรับปรุง เป็นแบบนำเสนอขนาด A1 แนวตั้ง จำนวน 2 แผ่น ทางไปรษณีย์มาที่…

โครงการจัดตั้ง TCDC ส่วนภูมิภาค (โทร: 02-105-7400 #203, 242)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
(วงเล็บมุมซอง “ประกวดแบบ New TCDC”) 
พร้อมกรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
 
3. รอบตัดสิน: 8 - 9 กรกฎาคม 2567

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 3 ทีม/จังหวัด ต้องเตรียมนำเสนอแบบกับคณะกรรมการที่ TCDC กรุงเทพฯ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นเวลาทีมละ 15 นาที ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2567 (แจ้งลำดับการนำเสนอรายจังหวัดในภายหลัง)

4. ประกาศผล: 10 กรกฎาคม 2567

ประกาศผลผู้ชนะ 10 ทีมอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ CEA และ TCDC รวมทั้งอีเมลที่ผู้สมัครระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร
- ผู้ชนะจะได้ลงนามในสัญญาจ้างออกแบบ และพัฒนาแบบต่อจนแล้วเสร็จเป็นแบบก่อสร้าง พร้อมราคากลาง (BOQ.) และรายการประกอบแบบ ภายในเดือนสิงหาคม 2567
- ผู้นำเสนอแบบอีก 2 ทีม จะได้รับค่านำเสนอแบบ (Pitching) ทีมละ 10,000 บาท

*หมายเหตุ 

1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด เป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ออกแบบและผู้จัดการประกวด (CEA และ ASA) โดยผู้จัดสามารถนำไปเผยแพร่และจัดแสดงผลงานที่ได้รับคัดเลือกสู่สาธารณะ ในงานสถาปนิก’68 ซึ่งจัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ TCDC ทุกสาขา

ผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประกวดแบบศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส่วนภูมิภาค 10 สาขา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 พร้อมแนบเอกสารเพื่อคัดกรองคุณสมบัติ ดังนี้

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล
2. ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
3. ผลงานการออกแบบที่สร้างแล้วเสร็จในระยะเวลา 5 ปี มูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท จำนวน 2 ผลงาน
*เอกสารทั้งหมดต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง*

กรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://forms.gle/9QLT6mZk8jEfLV5y7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 02-105-7400 ต่อ 203 หรือ 242
ในวันและเวลาราชการ (9.30 - 17.30 น.)
เว็บไซต์: http://new.tcdc.or.th
อีเมล: new@tcdc.or.th
Line Official: @tcdc

Posted in news on เม.ย. 30, 2024