News Update

28.03.2566

CEA ลงพื้นที่สงขลา หารือแนวทางจัดเทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ (Pakk Taii Design Week)

วันที่ 28 มีนาคม 2566 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เข้าหารือร่วมกับรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และนายกเทศมนตรีนครสงขลา เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการเตรียมจัด “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้” (Pakk Taii Design Week) ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 นี้ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) นำโดย น.ส. ศิริอร หริ่มปราณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะ ร่วมเข้าหารือกับ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ หลังจากนั้น คณะทำงานของ CEA ได้เข้าพบกับนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา จังหวัดสงขลา และคณะทำงานของเทศบาลฯ ณ สำนักงานเทศบาลนครสงขลา  โดยในการประชุมข้างต้น CEA ได้รายงานความคืบหน้าการจัดตั้ง “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สงขลา” (TCDC สงขลา) เพื่อเป็นศูนย์กลางการบ่มเพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ ทำหน้าที่ส่งเสริมระบบนิเวศสร้างสรรค์ และสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจในภาคใต้ของประเทศไทย พร้อมกับหารือถึงแนวทางการจัดเตรียมงาน “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้” (Pakk Taii Design Week) เทศกาลงานออกแบบที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคใต้ รวมทั้งความคืบหน้าด้านการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกันในระยะต่อไป

ในโอกาสเดียวกัน ทีมงานยังได้เข้าสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้าง "ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สงขลา" (TCDC สงขลา) ซึ่งมีกำหนดการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการประมาณปลายปี 2567 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบต่อหลักฐานทางโบราณคดีใต้ดินในพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับกรมศิลปากร เพื่อตรวจสอบ ศึกษา และค้นหาหลักฐานโบราณวัตถุ ร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ โครงสร้างสิ่งก่อสร้าง หรือหลักฐานที่ทับซ้อนกันตามช่วงสมัยที่มีการพัฒนาเมือง ซึ่งสามารถแสดงประวัติภูมิหลังของชุมชนได้

นอกจากนี้ คณะทำงานของ CEA ยังได้เข้าพบกลุ่มนักสร้างสรรค์ในพื้นที่เมืองเก่า จังหวัดสงขลา เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลาและจังหวัดข้างเคียงในภาคใต้ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายการพัฒนาพื้นที่เมืองสงขลาและประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

 

Posted in news on มี.ค. 28, 2023