News Update

11.11.2566

CEA ผนึกพันธมิตร KOCCA ประเทศเกาหลี ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์สร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากล

ปัจจุบันการผลิตคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ พร้อมตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในระดับสากล เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่หลาย ๆ ประเทศได้ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าวและความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์สาย Creative Content ของไทย จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Korea Creative Content Agency (Public Organization) หรือ KOCCA จากประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้าน Creative Content ใน “โครงการการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลุ่ม Creative Content เพื่อยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตคอนเทนต์สร้างสรรค์ของประเทศ” โดยมี Mr. Hyun Rae Jo, CEO & President of Korea Creative Content Agency ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) พร้อมด้วย Mr. Woong-jin Park กรรมการผู้จัดการ KOCCA ประเทศไทย และคุณอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ภายใต้งาน K-Expo Thailand 2023 ไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำหรับบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือการส่งเสริมความร่วมมือและยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล ซึ่ง CEA และ KOCCA จะร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานของนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม Creative Content ของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 สาขา ได้แก่ 1) ภาพยนตร์ 2) การกระจายเสียง 3) สิ่งพิมพ์ 4) ซอฟต์แวร์ (เกมและแอนิเมชัน) และ 5) ดนตรี เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตคอนเทนต์สร้างสรรค์ระหว่าง 2 ประเทศ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการธุรกิจ และนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ เช่น โครงการยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล (Content Lab) และโครงการ Virtual Media Lab ฯลฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2566 - 2569 คาดจะสามารถขยายการส่งออกอุตสาหกรรม Creative Content ไทยสู่ตลาดต่างประเทศ ส่งผลกระทบเชิงบวกให้แก่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

นอกจากนี้ CEA ยังได้จัดนิทรรศการ Virtual Media Lab เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการผลิตคอนเทนต์แบบสร้างสรรค์ด้วย Virtual Production และเทคโนโลยี ที่จะช่วยพัฒนาการผลิตคอนเทนต์ไทยให้ทันสมัยและสอดรับกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลก ภายใต้งาน K-Expo Thailand 2023 

Posted in news on พ.ย. 11, 2023