News Update

23.11.2566

CEA ร่วมจับทิศทางอนาคตโฆษณาไทย ในงาน “ADMAN AWARDS & SYMPOSIUM 2023”

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี โดยในปี 2564 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 6.81% ของ GDP ประเทศไทย ขณะที่รายได้มัธยฐานของแรงงานสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมโฆษณาสูงเป็นอันดับที่ 2 รองจากอันดับที่ 1 ได้แก่ สาขาซอฟต์แวร์ (เกมและแอนิเมชัน) จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมโฆษณามีศักยภาพเติบโตสูง สามารถ ‘ส่งออก’ และช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้ร่วมเสวนา “Thai AD Industry Trend & Data” ภายใต้งาน “ADMAN AWARDS & SYMPOSIUM 2023” โดยมี ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) พร้อมด้วย คุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (The Advertising Association of Thailand: AAT) และรองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน “ADMAN AWARDS & SYMPOSIUM 2023”, คุณภารุจ ดาวราย นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (Digital Advertising Association (Thailand): DAAT) และคุณปัทมวรรณ สถาพร นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand: MAAT) ร่วมในงานเสวนาดังกล่าว ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

ด้าน ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็นในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโฆษณา 2024 อาทิ 
1. แนวโน้มการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของอุตสาหกรรมโฆษณาในภาพรวม ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เช่น การปรับตัวของผู้ประกอบการ การฟื้นตัวของธุรกิจ และพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น ฯลฯ
2. การให้ความสำคัญกับ Sustainable Development Goals (SDGs) และนำมาปรับใช้หรือเป็นแนวคิดในการพัฒนาผลงาน เพื่อการเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน
3. การเสริมสร้างบทบาทของวัฒนธรรมและมรดก (Culture and Heritage) ภายใต้ 7 ตัวชี้วัดของ Soft Power ที่ครอบคลุมในด้านศิลปะวัฒนธรรม ความบันเทิง การท่องเที่ยว อาหาร วิถีชีวิต และอื่น ๆ ซึ่งจะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน
4. นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับการผลิตผลงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยได้นำเสนอผ่านโครงการ Virtual Media Lab ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการผลิตคอนเทนต์ที่จะช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอน Pre & Post Production เพื่อส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมคอนเทนต์สร้างสรรค์ไทย รวมถึงอุตสาหกรรมโฆษณาในการผลิตผลงานให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล “ADMAN AWARDS & SYMPOSIUM 2023” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ในธีม “DON'T MAKE ADS, MAKE !MPACT" โดยมุ่งหวังยกระดับคุณค่างานสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมโฆษณาประเทศไทย เติมเต็มศักยภาพของบุคลากรในวงการให้ได้รับความรู้ Upskill & Reskill กลับไปสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้ผลงาน ของไทยไปสู่ระดับโลก

ติดตามความน่าสนใจและความเคลื่อนไหวของ ADMAN AWARDS & SYMPOSIUM 2023 ทั้งหมดได้ที่ admanawards.com และ facebook.com/admanawards

Posted in news on พ.ย. 23, 2023