News Update

24.03.2566

CEA ร่วมพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 6 (CCIO 2023) ขับเคลื่อน “เมืองสร้างสรรค์” ผลักดัน “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรม”

วันที่ 24 มีนาคม 2566 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมแถลงข่าวพัฒนาเปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 6 (CCIO 2023) ภายใต้หลักสูตร “อยู่ดี มีนวัตกรรม เศรษฐกิจยั่งยืน” ในประเด็น “การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม (Creative city as the key driver of Innovation)” มุ่งสร้างนักพัฒนาเมืองคุณภาพระดับประเทศ ณ โรงแรม เมอเวนพิค กรุงเทพฯ

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กล่าวว่า CEA เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อน “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ของประเทศไทย ซึ่งระบบนิเวศของการทำให้ “เศรษฐกิจ” มาผนวกกับ “ความคิดสร้างสรรค์” และ “นวัตกรรม” ได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยทางด้านต้นทุนวัฒนธรรม (Cultural Asset) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Creative Sector) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในระดับธุรกิจ  ภาคการผลิต ไปจนถึงระดับเมืองสร้างสรรค์ ซึ่ง CEA มียุทธศาสตร์ในด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ทั้งด้านบุคลากรสร้างสรรค์ (Creative People) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative District) ให้เกิดขึ้นจริงครบทั้ง 3 ส่วน อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ที่ “น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว” และยกระดับประเทศไทยให้เป็น “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก” 

“การเข้ามาร่วมหลักสูตรในครั้งนี้ CEA ได้จัดทำหลักสูตร “การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม” หรือ “Creative city as the key driver of Innovation” เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่หน่วยงานหรือบุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้บริหารเมืองที่จะเล็งเห็นถึงศักยภาพของท้องถิ่น และสามารถดึงความคิดสร้างสรรค์ ผนวกภูมิปัญญาพื้นถิ่น ผสานเข้ากับนวัตกรรม เพื่อให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและถูกใช้เป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมือง โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้แนวทางในการขับเคลื่อน“เมืองสร้างสรรค์” โดยมีเครื่องมือตั้งต้นจากการพัฒนาพื้นที่อย่าง “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่จะต่อยอดและผลักดัน ทั้งสินทรัพย์ คน และพื้นที่ ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ให้เกิดเป็น “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ก่อนยกระดับสู่ “เมืองสร้างสรรค์” ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยการออกแบบและนวัตกรรม อันมีความสอดคล้องไปกับเป้าหมายของหลักสูตร CCIO ที่มุ่งให้แต่ละพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจด้วยตนเอง และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ” ดร. ชาคริต กล่าว

หลักสูตรการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) โดย CEA ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ 1) นิยามของเมืองสร้างสรรค์ 2) สร้างเมืองให้สร้างสรรค์อย่างไร 3) เส้นทางสู่การเข้าร่วมเมืองสร้างสรรค์ 4) มองเมืองสร้างสรรค์โลก 5) มองเมืองสร้างสรรค์ไทย 6) การวางแผนสร้างสรรค์เมือง และ 7) การจัดการงบประมาณและการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งหลักสูตร “การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม” จะจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ TCDC กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ CEA มุ่งหวังว่า หลักสูตรดังกล่าวจะช่วยสร้างมุมมองความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ที่เสริมกับการใช้นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรมที่มีศักยภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มอัตราการจ้างงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาเมืองระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องในมิติสำคัญอื่นๆ ต่อไป

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ “หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม” (Chief City Innovation Officer: CCIO) ได้ที่ https://moocs.nia.or.th/project/ccio และเว็บไซต์ www.cea.or.th 


 

Posted in news on มี.ค. 24, 2023