News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

02.04.2564

สศส. ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพกรมสมเด็จพระเทพฯ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เมษายน 2564

27.03.2564

เปิดตัวโครงการ CHANGE 2021: Visual Character Arts

โครงการสร้างรายได้ สร้างธุรกิจ จากการสร้างสรรค์คาแรคเตอร์ใหม่ ให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภค

26.03.2564

คณะผู้บริหาร สศส. แสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

สศส. จัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเป็นการสื่อสารภายในองค์กร พร้อมทั้งพบปะหารือระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฎิบัติงาน

26.03.2564

การอภิปรายหัวข้อ “Performing Arts Lab for Tomorrow” “ห้องปฎิบัติการสู่อนาคตของศิลปะการแสดง”

12 องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมอภิปรายและสนทนาในบทบาทและวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาวงการศิลปะการแสดงของประเทศไทย

25.03.2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องลิขสิทธิ์กรรมสิทธิในศิลปะการแสดง

เพิ่มโอกาสในการทำงานระดับนานาชาติ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง

18.03.2564

การประชุมระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย

เพื่อระดมความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ จัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์

18.03.2564

CEA ผนึก เจแปนฟาวน์เดชั่น เปิดนิทรรศการสุนทรียะแห่งของขวัญ "โอะกุริโมโนะ"

สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของชาวญี่ปุ่น ที่แสดงออกถึงความขอบคุณผ่านวัฒนธรรมการให้และรับของขวัญ

05.03.2564

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในวิกฤติโรคโควิด-19 และมาตรการให้ความช่วยเหลือของทั้งประเทศไทยและในต่างประเทศ

05.02.2564

สศส. รับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564

พิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี