News Update

ข่าวประชาสัมพันธ์

18.02.2563

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนา (LANNA Creative Corridor: LCC)

CEA จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนา (LANNA Creative Corridor) หรือระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC)

05.02.2563

CEA เปิดตัว SOLAR VENGERS Showcase

โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จัดแสดงในช่วงเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

01.02.2563

พิธีเปิด “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563” (Bangkok Design Week 2020)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดพิธีเปิด “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563” หรือ Bangkok Design Week 2020 อย่างเป็นทางการ

31.01.2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม"

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตอกย้ำกรุงเทพมหานครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านการออกแบบ Bangkok City of Design

17.12.2562

ขอความร่วมมือ "งดให้ของขวัญ"

ขอความร่วมมืองดให้ของขวัญแก่บุคลากรของ CEA

11.12.2562

เสวนา "เส้นทางต่อไปของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบขององค์การยูเนสโก"

ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบครั้งนี้ สร้างความร่วมมือในการผลักดันกรุงเทพมหานครให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

11.12.2562

การจัดแสดง Roadshow เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

CEA ร่วมกับกรุงเทพมหานคร นำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

01.12.2562

พิธีเปิดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และเยี่ยมชมผลงานการออกแบบที่จัดแสดงในเทศกาลฯ

23.09.2562

ประชุม “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี