Creative Districts

ย้อนกลับ

ทำไมต้อง ‘ย่านศรีจันทร์’

“ย่านศรีจันทร์เป็นย่านเมืองเก่า เเละย่านธุรกิจที่สำคัญของจังหวัดขอนเเก่น เป็นที่ตั้งของประตูเมือง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อาคารเก่า เเละสถานที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดงานสำคัญของจังหวัดขอนเเก่น เช่น งาน Countdown ช่วงเทศกาลปีใหม่ งานถนนข้าวเหนียว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เเละงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เป็นต้น ‘ย่านศรีจันทร์' จึงถูกเลือกให้เป็นย่านเเรกเเละเป็นย่านนำร่องในการพัฒนาไปสู่การเป็นย่านสร้างสรรค์ มีโครงการต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐเเละโครงการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชน ซึ่งในอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาพื้นทีว่างอีกจำนวนมาก เพื่อให้เป็นย่านที่ดีที่สุด เเละสวยงามที่สุดเเห่งหนึ่งของจังหวัดขอนเเก่น” นายธีระศักดิ์ ฑีมายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนเเก่น กล่าวถึงย่านศรีจันทร์เศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นได้

โครงการสร้างสรรค์ศรีจันทร์ (CO - CREATE SRICHAN) จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนเเก่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) บริษัท ขอนเเก่นพัมนาเมือง จำกัด เเละมหาวิทยาลัยขอนเเก่น เพื่อพัฒนาย่านศรีจันทร์ให้เป็นย่านสร้างสรรค์ต้นเเบบของจังหวัดขอนเเก่น ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้อยู่อาศัย ผู้ประกอบการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต เเละเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันของพื้นที่ในเชิงเศรษฐกิจผ่านการจัดกิจกรรม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในย่านศรีจันทร์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เเละภาคเอกชน