Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักบริหารนโยบายและแผนอาวุโส

หน่วยงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key  Responsibilities)

 1. บริหารแผนกลยุทธ์ นโยบาย กรอบความร่วมมือ และแนวทางการดำเนินงานในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม ทั้งในและต่างประเทศ
 2. บริหารจัดการการจัดงานวิชาการ งานสัมนา เทศกาล และกิจกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเป้าหมายและเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการยอมรับในเศรษฐกิจ
 3. ดูแลการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 4. ศึกษา วิจัย และค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 5. ดูแลการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลความสำเร็จของการจัดทำแผนความร่วมมือ
 6. ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และรับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย
 7. ดูแล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 8. ปฎิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการอกแบบ การพัฒนาออกแบบอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์และความสามารถในการทำงานด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีความรู้ และความสามารถในการบริหารเครือข่าย
 4. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และการออกแบบเป็นอย่างดี
 5. มีความเข้าใจในเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการนำการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการต่อยอดธุรกิจ มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ การวางแผนธุรกิจ และการสร้างรายได้
 6. มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 7. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 8. มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบต่องานสูง
 9. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป

สมัครงานออนไลน์