Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานรองผู้จัดการส่วนบริการ

หน่วยงานทีมบริการข้อมูล (Creative Service) / TCDC COMMONS SEACON SQUARE ศรีนครินทร์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูแลการวางแผนการให้บริการ แผนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ให้บริการ
2. บริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แนะนำข้อมูล ส่วนบริการ และกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการ
4. ดูแลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างความมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการ
5. พัฒนาระบบงานบริการ ออกแบบงานบริการใหม่ๆ ร่วมกันภายในทีม
6. ทำงานร่วมกับ TCDC สาขาต่างๆ เพื่อสร้างรูปแบบของงานบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบริการ
3. มีทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่และวางแผนการบริการ
4. มีความรู้ความสนใจ ด้านอาหาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ดี รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

เวลาทำงาน : ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และทำงานเป็นกะได้ (9.30–17.30 / 13.00–21.00)

สมัครงานออนไลน์